.

۱-  کارت ویزیت

                                 الف- معمولی

                                 ب- فانتزی

                                 ج- ویژه

۲-   تراکت

۳-  فاکتور

۴-  کاتالوگ

۵-  سربرگ

۶-  ست اداری

۷-  پوستر

۸- پاکت و پاکت CD

۹- لیوان های کاغذی

۱۰- تقویم اختصاصی