.

این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی می باشد. چنانچه موارد غیر قانونی از این سامانه گزارش گردد طبق قوانین توسط مسئولین وب سایت مورد پیگیری قرار می گیرد.

استفاده از خدمات این وب سایت به معنی پذیرفتن کلیه شرایط فوق می باشد.